Начало Инициативи Биомаса

Биомаса

                                               

 

                                                  До Председателя на Общински съвет

                                                        гр. Ракитово

                                                 

                                                  До Кмета на Общината

                                                        гр. Ракитово

 

              

 

Уважаеми г-н Председател,

 

               Уважаеми г-н Кмете,

 

     На 22.01.2008 г. се състоя среща, организирана от Сдружение “СУТКЯ” – гр. Ракитово. На срещата присъстваха членове на Сдружение “СУТКЯ” и специалисти с различни професии от Ракитово и общината. Обсъден бе инвестиционният проект “Изграждане на комплекс за високо технологична дълбочинна преработка на биомаса” на фирма Евро Прожект Сървис ЕООД. Направеният анализ и предложения от участвалите специалисти могат да бъдат полезни на общинската администрация и на Общинския съвет при по-нататъшните разговори с фирма Евро Прожект Сървис ЕООД.

 

  

  

     А/ АНАЛИЗ.

 

I.                   По технологичната схема.

 

Канадската технология за дълбочинна преработка на биомаса                                  

чрез пиролизен процес е нова и използването й дори в Канада се смята за опитно производство в настоящия момент. Специалистите смятат, че ако технологията се спазва точно, тя е сравнително безвредна за околната среда. Тъй като работните температури са 400 - 500°С при определени обстоятелства /човешка грешка, авария и т. н. / може да се предизвика самозапалване на използваната дървесина /биомаса/ и да се стигне до взрив.Тогава използваното за подгряване голямо количество гликол /20 тона/, който е отровен, може да се разлее.Освен това в непосредствена близост до предлаганата площадка за производствената инсталация има вече изградени бензиностанция и училище. Самото название на процеса – пиролиза идва от гръцкото “пиро” – огън и навежда на мисълта за опасност. Вероятно това е причината в Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ при процеси с пиролиза на неопасни отпадъци или обработка / брикетиране, пакетиране и т. н. /на площадки с капацитет над 10 тона дневно да се предвижда хигиенно – защитна зона между производствената инсталация и чертите на населеното място минимум 1000 метра. Това изискване е задължително според действащата българска нормативна уредба.

     Необходимостта от осигуряване на минимална хигиенно – защитна зона от 1000 м. предполага избор на нова производствена площадка на Комплекса. В промишлената зона на Ракитово съществуват различни варианти.От гледна точка на хидро – метеорологичните особености на района присъстващите на срещата специалисти обърнаха внимание на зоната около сегашното сметище на Ракитово. Там съществува въздушно течение, което не позволява пушеците да се насочат към града, а ги насочва в обратна посока.

 

II.                По вида и количеството биомаса за преработка.

 

     1.По вида на биомасата.

   

      В приетата Програма за развитие на Община Ракитово за периода 2007 – 2013 г. туризмът е приоритетно направление. Това предполага, че съществуващата технологична възможност за преработка на биомаса от отпадъци /боклуци/ от населени места трябва да отпадне. Това може да бъде заложено по предложение на общинското ръководство в договора между инвеститора и Общината. Развитието на туризъм и докарване на боклук в Ракитово са несъвместими.

 

     2.По количеството на биомасата.

   

     Ракитово е избрано за изграждане на Комплекса за преработка на биомаса, защото е в центъра на горски район с радиус 50 – 60 км. Дори са проведени предварителни разговори и проучвания за доставка на суровина от горските стопанства.Този подход предполага, че биомасата от отпадъчни горски продукти /клони – шикла, трици, кори и т. н. / трябва да е поне 80 – 90 % от необходимата суровина за предприятието в годишен аспект, което означава покриване на производствения капацитет 10 - 11 месеца от годината. Останалите количества суровина като лозови пръчки, слама, стебла от царевица и т. н. са само допълнение, което ще се вози от по-далечни разстояния. Обаче от приложената справка се вижда, че от горите може да се осигури едва около 10% от необходимата суровина – за около 1 месец с предложения капацитет 200 тона на смяна /400 – 500 тона на трисменен режим/. Знае се, че в 1 тон има 3 – 3.5 куб. м. дърва и дори 3.5 – 4 куб. м. шикла. Следователно превърнатото количество биомаса за смяна е 200  х  3.5 – 4  = 700 – 800 куб. м. ,а за дневен трисменен режим е 500  х  3.5 – 4  =  1750 – 2000 куб. м.За година количествата са съответно 200 000 тона суха суровина /с < 10% влажност/, което се ровнява на 200 000 х 1.5 = 300 000 тона неизсушена суровина / с около 50% влажност/.Превърнати в кубически метри 300 000  х  /3.5 – 4 / = 1 050 000 – 1 200 000 куб. м.  Това означава, че предприятието просто няма да заработи, защото е невъзможно да бъде осигурено такова количество суровина.

     Присъстващите на срещата специалисти по горите потвърдиха, че районът не може да осигури такова количество суровина. Според тях максимлно възможният обем суровина от района е поне 10 пъти по-малък от предлагания в проекта – 10-20 тона на смяна . Инвеститорът предлага за изграждане мегапроект, който е възможен само в страни като Канада и Русия, където има огромни количества отпадъчна дървесина.Ако искаме да има предприятие в Ракитово и то да работи устойчиво и стабилно , мащабът трябва да се намали около 10 пъти.

 

III.             По екологичните проблеми.

 

     Специалистите подчертават, че при спазване на технологията и изискването за хигиенно – защитна зона от минимум 1000 м. инсталация не е екологично опасна.Независимо от това е необходимо да се спазят изискванията на Наредба № 4 от 07. 07. 1998 г. за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. В доклада за ОВОС да се вземе предвид дългосрочният ефект от събирането на шикла и биомаса от горите.В Канада терените са равни.При нас терените са наклонени и при определени условия е възможно да се предизвикат ерозийни процеси или затруднено възпроизвеждане на гората.

 

IV. По транспортната схема.

 

     Трябва да се отдели специално внимание на транспортната схема. По проекта се предвижда основното количество суровина да се превозва от територия с радиус 50 км. около Ракитово.Средната дължина на курса в едната посока е 2/3 от максималния радиус или 66.6 км. в двете посоки.За пример да разгледаме камиони тип КАМАЗ, които возят около 3.5 тона отпадъчна дървесина /около 12 - 14 куб. м. /.За дневното количество от 400 тона са необходими около 120 курса.Ако камионите правят по два курса на ден са необходими минимум 60 камиона КАМАЗ.А ще трябват още камиони за извозване на готовата продукция, която е около  ? /100 000 тона пелети + 30 000 тона био ойл /. Ако суровината е на склад ще има междинни курсове и претоварващи фадроми. Вероятно не всички камиони ще са изправни във всеки момент и ще трябват и резервни. Грубо казано става въпрос за автопарк от над 100 тежки машини. Къде ще бъде разположен този автопарк? Това пак ни насочва към Наредба № 7 за хигиенно – защитните зони, където е предвидено при наличие на площадки, на които се обработват над 10 тона на ден суровина да се осигури минимум 1000 м. хигиенно – защитна зона от чертите на населеното място.

 

     V. За отражението върху живота на хората от Ракитово и околните селища.

 

     Присъствалите на срещата специалисти считат, че събирането на такова голямо количество отпадъчна дървесина от горите и дървопреработващите цехове в района ще доведе до дефицит на дърва за огрев за населението.Това ще повиши цената на дървата и косвено ще влоши качеството на живот на над 50 000 души. Инвеститорът предлага ли нещо на хората и на Община Ракитово, за да компенсира тези неудобства? Какво ще спечелят Общината и хората освен новите работни места и топлата вода, която ще си плащат?

     Не е изяснен въпроса с водата, която ще се използва в производството. Ще се използва ли питейна вода и ще се отрази ли това на водоснабдяването в Ракитово?

    

     VI. По икономическите показатели.

 

     Специалистите  имат много съображения по икономическите показатели на проекта.Това са проблеми на инвеститора, които могат да бъдат коментирани допълнително по негово желание и предложение.Тук само маркираме кои са те.

    

     1. Произвежданата ел. енергия ще струва около 3 пъти по-скъпо           от сега произвежданата в България.Трябва да бъде продадена на НЕК на загуба, защото не се предвиждат дотации по нашето законодателство, а в проекта не е показана собствена преносна мрежа.

   

      2.Газовите турбини “Оренда” са определящи за мащаба на Комплекса и при отказ от тях производството може да се намали до оптималния от гледна точка на суровината обем.Това няма да повлияе на останалите произвеждани компоненти.Напротив, количеството био ойл ще се увеличи, защото няма да се изгаря част от него за задвижване на турбините, при което се произвежда неефективна ел. енергия. Изчисленията показват, че при това няма да се изгубят 7 мил. евро, както се сочи в справката към проекта, а само около 1-1.5 мил. евро годишно. Но това ще доведе до повишаване на стабилността и ефективността на Комплекса като цяло. В същото време работните места няма да се намалят с повече от 10%.

    

     3. Тъй като работните температури са 400 -500°С работното оборудване ще бъде подложено на високо износване. Това означава 100% амортизация и пълна смяна на цялото оборудване на всеки 3 – 5 години.

 

   

     Б/ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

 

I.                   Изводи.

    

     1. Община Ракитово има нужда от изграждане на Комплекса за преработка на биомаса.

    

     2. Комплекса за преработка на биомаса да бъде изграден без да се нарушава Програмата за разветие на Община Ракитово за периода 2007 – 2013 г., в която развитието на туризма е едно от основните направления.

 

II.                Предложения.

    

     1. Да се запише в договора между Общината и инвеститора да не се допуска преработка на органични отпадъци /боклуци/ от населени места.

    

     2. Да се спазят изискванията на Наредба № 7 за осигуряване на хигиенно – защитна зона между Комплекса за преработка на биомаса и чертите на града в размер минимум 1000 м.

    

     3.  Да се изготви ОВОС за проекта за преработка на биомаса съгласно Наредба № 4 от 07. 07. 1998 г. , който да бъде предложен на обществено обсъждане.

    

     4.  Ръководството на Общината да обсъди с титулярите на фирма Евро Прожект Сървис ЕООД:

  • въпроса за мащаба на производството и невъзможността да се осигурят от региона предвижданите по проекта количества суровина /200 000 тона изсушена или превърнато 1 050 000 –  1200 000 куб. м. неизсушена суровина годишно/;
  • въпроса за подбора и обучението на кадри от селищата на Общината преди да е стартирало строителството на Комплекса;
  • въпроса за конкретните ползи за Общината и хората от Общината.

 

 

 

     31. 01. 2008 г.                                     Председател на УС :

     гр. Ракитово                                                        / Свилен Топчиев /

       

     

 

 

Реклама
Банер