Начало За нас Устав

Устав

Article Index
Устав
стр. 2
стр. 3
стр, 4
стр. 5
All Pages

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

И ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„СУТКЯ”

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ГР. РАКИТОВО, УЛ. „Борова гора” № 5

 

     Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Ракитово, общ. Ракитово, на . 03.08.2007 г.

 

            І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Статут

     Чл. 1. (1) Сдружението с нестопанска цел и общественополезна дейност с наименование „СУТКЯ”, наричано за краткост в този Устав „Сдружението”, е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Устава и Решението на учредителното събрание.

     (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

     (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

     (4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

            Наименование

     Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „СУТКЯ”.

     (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

     (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

            Седалище и адрес на управление

     Чл. 3. Седалището на сдружението е: град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Борова гора” № 5

            Срок

     Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

            Определяне вида и предмета на дейността

     Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза с предмет: социално-икономическото, духовното и физическото развитие на различни групи от населението. То е политически неутрално, дейността му е безкористна, не преследва свои и чужди икономически цели.

            Основни цели на сдружението

     Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

 1. Разширяване общественото участие при решаване на социално-икономически проблеми.
 2. Работа за укрепване на човешкия морал чрез популяризиране на толерантно и отговорно отношение в обществото.
 3. Търсене на методи за оптимално и хармонично съжителство между хората в съответствие с европейското и българското законодателство.
 4. Приобщаване на неравностойни групи (инвалиди, слепи, глухонеми), малцинства и безработни в обществения живот.
 5. Да открива, поощрява и осигурява развитието на талантливи деца в сферата на науката, изкуствата и спорта.
 6. Да развива интереса към историческото минало на региона.
 7. Да способства за висока информираност по проблемите на физическата култура, масовия спорт и туризма.
 8. Изграждане на навици за здравословен начин на живот чрез физическа култура, масов спорт и туризъм.

    


 (2) Сдружението може да обогатява своите цели, без това да противоречи на смисъла и характера на гореизложените цели.

            Средства за постигане на целите на сдружението

     Чл. 7. Сдружението ще постига своите цели чрез:

 1. Разработване и координиране на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни съвременни стратегии за местно икономическо и социално развитие.
 2. Организиране провеждането на обществени обсъждания, семинари, неформални работни срещи и други форми на участие в мероприятия, касаещи социално-икономическото, духовното и физическото развитие на населението.
 3. Насърчаване на демократични практики в развитието на гражданското общество и утвърждаване на общочовешките ценности.
 4. Разработване на образователни модули по обучение на граждани за хуманно, толерантно и отговорно отношение към обкръжаващите го.
 5. Изработване на програми за интегриране на неравностойни групи, както и малцинствата и безработните, чрез създаване на условия за тяхното пълноценно участие в обществения живот.
 6. Разработване на деалогични програми и игри за детско и училищно възпитание в начините на общуване.
 7. Представяне на информация чрез срещи, семинари и литература за съществуващи местности и събития, свързани с историята на региона.
 8. Организиране на благотворителни кампании за събиране на средства и дарения за възстановяване на историческите паметници, съгласувани с държавните институции.
 9. Разработване на програми и проекти за информиране относно физическата култура, масовия спорт и туризма.
 10. Участие в изграждане на спортни зони за решаване на проблема с масовия спорт.
 11. Маркиране и обновяване на туристически пътеки, изграждане на заслони.
 12. Участие в международни програми, свързани със социално-икономическото, духовното и физическото развитие на обществото.
 13. Обмяна на опит и съвместна дейност с български и чуждестранни неправителствени организации.
 14. Друга дейност, свързана с осъществяване на целите на сдружението, непротиворечаща на законите на Република България и международното право.

 

            ІІ. ЧЛЕНСТВО

            Членски права и задължения

     Чл. 8. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

     (2) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия естав и плаща редовно членския си внос.

     (3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което подаде писмена молба до Управителния съвет, в която заяви, че споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, ще изпълнява неговия естав и ще плаща редовно членския си внос, без разлика на пол, раса, религия, национална и етническа принадлежност.

     Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на сдрежението и работата на Общото събрание;
 2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

     Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. Да внася редовно членския си внос;
 2. Да спазва устава и да работи според възможностите и компетентността си за постигане целите на сдружението;
 3. Да изпълнява рашенията на ръководните органи;
 4. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и за издигане авторитета на сдружението;
 5. Да опазва информационната и материална база на сдружението.

     Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членки права може да бъде предоставено на друг чрез упълномощаване с пълмонощно с нотариална заверка на подписа.

            Придобиване на членство

     Чл. 12. (1) Членове се приемат от Управителния съват с писмена молба, чрез която кандидатът декларира, че приема и ще спазва разпоредбите на Устава, ще работи за изпълняване на целите и задачите на сдружението и ще изпълнява решенията на ръководните органи.

     (2) С издаването на редовна членска карта на кандидата Управителния съвет потвърждава приемането му в сдружението.

     (3) Отказът за приемането на даден член следва да бъде мотивиран.

     (4) Не може да бъде член на Сдружението лице:

          - употребяващо силно действащи упойващи вещества и наркотици;

          - осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление;

          - системно извършващо прояви в разрез с обществения морал.

            Прекратяване на членство

     Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до сдружението;
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;
 3. С изключване;
 4. С прекратяването на юридическото лице-член на сдружението;
 5. При отпадане.

     (2) Желаещият да прекрати членството си подава писмено заявление до Управителния съвет. С подаването на заявлението и завеждането му в деловодството на Сдружението членството се счита за прекратено.

     (3) Решенито за изключване на член на Сдружението се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави неговото по-нататъшно членство несъвместимо или попадне в кръга лица, визирани в чл. 12, ал. 4 от този Устав. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

     (4) При прекратяване на членството внесения членски внос не се възстановява.

     (5) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос – три или повече месечни вноски и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 


 

            ІІІ. ИМУЩЕСТВО

            Имущество

     Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, членски внос, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

            Източници на средства на сдружението

     Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да плащат редовно месечен членски внос. Размерът на членсикя внос, както и реда и срока за внасянето му, се определя от Управителния съвет.

     (2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на сдружението.

     (3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

     (4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

     (5) Сдружението в лицето на Управителния съват може да получава дарения от физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, да получава средства по целеви програми и проекти, по благотворителни програми.

            Стопанска дейност

     Чл. 16 (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

     (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

     (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

            Покриване на загуби

     Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Сдружението .

 

            ІV. УПРАВЛЕНИЕ

            Органи на сдружението

     Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

            Състав на Общото събрание

     Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

            Представителство

     Чл. 20. (1) Членовете-юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

     (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

     (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

     (4) Пълномощниците нямат право да преуполномощават с правата си трети лица.

     (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

            Компетентност на Общото събрание

     Чл. 21. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 4. взема решение за участие в други организации;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 8. приема бюджета на сдружението;
 9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 10. отменя решения на дрягите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 11. взема и други решения, предвидени в устава.

     (2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

     (3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

     (4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

     (5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

     (6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесеч срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

            Провеждане на общо събрание

     Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

     (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмене покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

     (3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

     (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложение за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

     (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да ъде по-малко от 30 дни.

            Право на сведение

     Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

            Списък на присъстващите

     Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

     (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

            Кворум

     Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

            Право на глас

     Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

            Конфликт на интереси

     Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

            Мнозинство

     Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

     (2) За решенията по чл. 21, т. 3 и 6, както и в изрично предвидените случаи се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.

            Решения

     Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

     (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

            Протокол

     Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.    

     (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

     (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

            Управителен съвет

     Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

 1. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с квалифицирано мнозинство – (2/3 от присъстващите) за срок от 3 (три) години.
 2. Управителният съвет се състои от 5 (пет) члена, които са членове на сдружението.
 3. Членовете на Управителиня съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

     (2) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице-член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

     Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

            Права и задължения на Управителния съвет

     Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

     (2) Членове на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

     (3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател от членовете си.

     (4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

     (5) При писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет председателят е длъжен да свика заседание за обсъждане на належащи въпроси. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да бъде свикано от всеки един от членовете на Управителния съвет.

     (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

     (7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

     (8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година...

     (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на сдружението и носи отговорност за това.

     (10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

     (11) Управителният съвет определя месечния членски внос.

     (12) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

     (13) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

     (14) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

            Кворум и мнозинство

     Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един присъстващ.

     (2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и 34, ал. 8 и 9 от устава – с мнозинство от всички членове.

     (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстащия заседанието.

     (4) Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки от всички членове на Управителния съвет.

     (5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

     Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвиденатав Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност-

            Отговорност на членовете на Управителния съвет

     Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солиданра отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

     (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

            Председател

     Чл. 38. (1) УС възлага управлението на сдружението на един от своите членове – Председател, който има функциите на Управител. Председателят може да бъде сменен по всяко време.

     (2) Председателят:

 1. представлява Сдружението пред други лица;
 2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 3. изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
 4. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 5. извършва всички действия и сделки, които са свързани със сдружението;
 6. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
 7. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

     (3) Председателят може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

     (4) Председателят няма право да отчуждава и да обеременява с тежести имоти на сдружението, освен ако изрично не е упълномощен за това от УС.

     (5) Управителният съвет, при необходимост, избира и заместник-председател, който по указания на председателя го замества при трайно отсъствие, като изпълнява функции и задачи, възложени му от председателя.

            V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

            Документи по годишното приключване

     Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

            Съдържание на отчета за дейността

     Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

            Назначаване на независими одитори

     Чл. 41. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

     (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

            Приемане на годишното приключване

     Чл. 42. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

            Задължителна отчетна информация

     Чл. 43. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

            Дивиденти

     Чл. 44. Сдружението не разпределя печалба.

            Книги на дружеството

     Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

     (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически лица.

 

            VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

            Основания за прекратяване

     Чл. 46. Дружеството се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

     Чл. 47. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

     (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от търговския закон действия по ликвидаиця на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

     (3) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, определено от общото събрание.

     (4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 3, то се предава на общината по местоседалището на Сдружението.

 

            VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     Чл. 48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

     Чл. 49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

     Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел ........................., състояло се на ................................ в гр. Ракитово, община Ракитово, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав. Списъкът сподписите на учредителите – Приложение № 1, е неразделна част от настоящия Устав.

     Той има сила по отношение на учредителите на сдружението, както и за присъединилите се членове по-късно в съответствие с поцедурата, предвидена в самия Устав.

 

 

 

                                                                                                          Приложение № 1

У Ч Р Е Д И Т Е Л И :

Списък на учредителите на СДРУЖЕНИЕ .............................................................

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Адрес

Подпис

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

Реклама
Банер