Начало За нас Устав

Устав - Страница 5

Article Index
Устав
стр. 2
стр. 3
стр, 4
стр. 5
All Pages

     (3) Председателят може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

     (4) Председателят няма право да отчуждава и да обеременява с тежести имоти на сдружението, освен ако изрично не е упълномощен за това от УС.

     (5) Управителният съвет, при необходимост, избира и заместник-председател, който по указания на председателя го замества при трайно отсъствие, като изпълнява функции и задачи, възложени му от председателя.

            V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

            Документи по годишното приключване

     Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

            Съдържание на отчета за дейността

     Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

            Назначаване на независими одитори

     Чл. 41. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

     (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

            Приемане на годишното приключване

     Чл. 42. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

            Задължителна отчетна информация

     Чл. 43. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

            Дивиденти

     Чл. 44. Сдружението не разпределя печалба.

            Книги на дружеството

     Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

     (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете-юридически лица.

 

            VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

            Основания за прекратяване

     Чл. 46. Дружеството се прекратява:

  1. по решение на Общото събрание;
  2. при обявяването му в несъстоятелност;
  3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

     Чл. 47. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

     (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от търговския закон действия по ликвидаиця на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

     (3) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, определено от общото събрание.

     (4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 3, то се предава на общината по местоседалището на Сдружението.

 

            VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     Чл. 48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

     Чл. 49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

     Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел ........................., състояло се на ................................ в гр. Ракитово, община Ракитово, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав. Списъкът сподписите на учредителите – Приложение № 1, е неразделна част от настоящия Устав.

     Той има сила по отношение на учредителите на сдружението, както и за присъединилите се членове по-късно в съответствие с поцедурата, предвидена в самия Устав.

 

 

 

                                                                                                          Приложение № 1

У Ч Р Е Д И Т Е Л И :

Списък на учредителите на СДРУЖЕНИЕ .............................................................

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Адрес

Подпис

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 Реклама
Банер