Начало За нас Устав

Устав - Страница 4

Article Index
Устав
стр. 2
стр. 3
стр, 4
стр. 5
All Pages

            Мнозинство

     Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

     (2) За решенията по чл. 21, т. 3 и 6, както и в изрично предвидените случаи се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.

            Решения

     Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

     (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

            Протокол

     Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.    

     (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

     (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

            Управителен съвет

     Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

 1. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с квалифицирано мнозинство – (2/3 от присъстващите) за срок от 3 (три) години.
 2. Управителният съвет се състои от 5 (пет) члена, които са членове на сдружението.
 3. Членовете на Управителиня съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

     (2) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице-член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

     Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

            Права и задължения на Управителния съвет

     Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

     (2) Членове на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

     (3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател от членовете си.

     (4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

     (5) При писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет председателят е длъжен да свика заседание за обсъждане на належащи въпроси. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да бъде свикано от всеки един от членовете на Управителния съвет.

     (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

     (7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

     (8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година...

     (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на сдружението и носи отговорност за това.

     (10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

     (11) Управителният съвет определя месечния членски внос.

     (12) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

     (13) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

     (14) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

            Кворум и мнозинство

     Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един присъстващ.

     (2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и 34, ал. 8 и 9 от устава – с мнозинство от всички членове.

     (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстащия заседанието.

     (4) Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки от всички членове на Управителния съвет.

     (5) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

     Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвиденатав Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност-

            Отговорност на членовете на Управителния съвет

     Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солиданра отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

     (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

            Председател

     Чл. 38. (1) УС възлага управлението на сдружението на един от своите членове – Председател, който има функциите на Управител. Председателят може да бъде сменен по всяко време.

     (2) Председателят:

 1. представлява Сдружението пред други лица;
 2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 3. изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
 4. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 5. извършва всички действия и сделки, които са свързани със сдружението;
 6. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
 7. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

Реклама
Банер