Начало За нас Устав

Устав - Страница 3

Article Index
Устав
стр. 2
стр. 3
стр, 4
стр. 5
All Pages

 

            ІІІ. ИМУЩЕСТВО

            Имущество

     Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, членски внос, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

            Източници на средства на сдружението

     Чл. 15. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да плащат редовно месечен членски внос. Размерът на членсикя внос, както и реда и срока за внасянето му, се определя от Управителния съвет.

     (2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на сдружението.

     (3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

     (4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

     (5) Сдружението в лицето на Управителния съват може да получава дарения от физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, да получава средства по целеви програми и проекти, по благотворителни програми.

            Стопанска дейност

     Чл. 16 (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, като използва прихода за постигане на определените в устава цели.

     (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

     (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

            Покриване на загуби

     Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Сдружението .

 

            ІV. УПРАВЛЕНИЕ

            Органи на сдружението

     Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

            Състав на Общото събрание

     Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

            Представителство

     Чл. 20. (1) Членовете-юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

     (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

     (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

     (4) Пълномощниците нямат право да преуполномощават с правата си трети лица.

     (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

            Компетентност на Общото събрание

     Чл. 21. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 4. взема решение за участие в други организации;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 8. приема бюджета на сдружението;
 9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 10. отменя решения на дрягите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 11. взема и други решения, предвидени в устава.

     (2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 9 и 10 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

     (3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

     (4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

     (5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

     (6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесеч срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

            Провеждане на общо събрание

     Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

     (2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмене покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

     (3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

     (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложение за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

     (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да ъде по-малко от 30 дни.

            Право на сведение

     Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

            Списък на присъстващите

     Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

     (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

            Кворум

     Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

            Право на глас

     Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

            Конфликт на интереси

     Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Реклама
Банер