Начало За нас Устав

Устав - Страница 2

Article Index
Устав
стр. 2
стр. 3
стр, 4
стр. 5
All Pages

 (2) Сдружението може да обогатява своите цели, без това да противоречи на смисъла и характера на гореизложените цели.

            Средства за постигане на целите на сдружението

     Чл. 7. Сдружението ще постига своите цели чрез:

 1. Разработване и координиране на дългосрочни, средносрочни и краткосрочни съвременни стратегии за местно икономическо и социално развитие.
 2. Организиране провеждането на обществени обсъждания, семинари, неформални работни срещи и други форми на участие в мероприятия, касаещи социално-икономическото, духовното и физическото развитие на населението.
 3. Насърчаване на демократични практики в развитието на гражданското общество и утвърждаване на общочовешките ценности.
 4. Разработване на образователни модули по обучение на граждани за хуманно, толерантно и отговорно отношение към обкръжаващите го.
 5. Изработване на програми за интегриране на неравностойни групи, както и малцинствата и безработните, чрез създаване на условия за тяхното пълноценно участие в обществения живот.
 6. Разработване на деалогични програми и игри за детско и училищно възпитание в начините на общуване.
 7. Представяне на информация чрез срещи, семинари и литература за съществуващи местности и събития, свързани с историята на региона.
 8. Организиране на благотворителни кампании за събиране на средства и дарения за възстановяване на историческите паметници, съгласувани с държавните институции.
 9. Разработване на програми и проекти за информиране относно физическата култура, масовия спорт и туризма.
 10. Участие в изграждане на спортни зони за решаване на проблема с масовия спорт.
 11. Маркиране и обновяване на туристически пътеки, изграждане на заслони.
 12. Участие в международни програми, свързани със социално-икономическото, духовното и физическото развитие на обществото.
 13. Обмяна на опит и съвместна дейност с български и чуждестранни неправителствени организации.
 14. Друга дейност, свързана с осъществяване на целите на сдружението, непротиворечаща на законите на Република България и международното право.

 

            ІІ. ЧЛЕНСТВО

            Членски права и задължения

     Чл. 8. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

     (2) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия естав и плаща редовно членския си внос.

     (3) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което подаде писмена молба до Управителния съвет, в която заяви, че споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, ще изпълнява неговия естав и ще плаща редовно членския си внос, без разлика на пол, раса, религия, национална и етническа принадлежност.

     Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:

 1. Да участва в дейността на сдрежението и работата на Общото събрание;
 2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

     Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. Да внася редовно членския си внос;
 2. Да спазва устава и да работи според възможностите и компетентността си за постигане целите на сдружението;
 3. Да изпълнява рашенията на ръководните органи;
 4. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и за издигане авторитета на сдружението;
 5. Да опазва информационната и материална база на сдружението.

     Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членки права може да бъде предоставено на друг чрез упълномощаване с пълмонощно с нотариална заверка на подписа.

            Придобиване на членство

     Чл. 12. (1) Членове се приемат от Управителния съват с писмена молба, чрез която кандидатът декларира, че приема и ще спазва разпоредбите на Устава, ще работи за изпълняване на целите и задачите на сдружението и ще изпълнява решенията на ръководните органи.

     (2) С издаването на редовна членска карта на кандидата Управителния съвет потвърждава приемането му в сдружението.

     (3) Отказът за приемането на даден член следва да бъде мотивиран.

     (4) Не може да бъде член на Сдружението лице:

          - употребяващо силно действащи упойващи вещества и наркотици;

          - осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление;

          - системно извършващо прояви в разрез с обществения морал.

            Прекратяване на членство

     Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до сдружението;
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;
 3. С изключване;
 4. С прекратяването на юридическото лице-член на сдружението;
 5. При отпадане.

     (2) Желаещият да прекрати членството си подава писмено заявление до Управителния съвет. С подаването на заявлението и завеждането му в деловодството на Сдружението членството се счита за прекратено.

     (3) Решенито за изключване на член на Сдружението се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави неговото по-нататъшно членство несъвместимо или попадне в кръга лица, визирани в чл. 12, ал. 4 от този Устав. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

     (4) При прекратяване на членството внесения членски внос не се възстановява.

     (5) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос – три или повече месечни вноски и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 Реклама
Банер