Начало За нас Устав

Устав

Article Index
Устав
стр. 2
стр. 3
стр, 4
стр. 5
All Pages

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

И ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„СУТКЯ”

СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ГР. РАКИТОВО, УЛ. „Борова гора” № 5

 

     Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Ракитово, общ. Ракитово, на . 03.08.2007 г.

 

            І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

            Статут

     Чл. 1. (1) Сдружението с нестопанска цел и общественополезна дейност с наименование „СУТКЯ”, наричано за краткост в този Устав „Сдружението”, е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Устава и Решението на учредителното събрание.

     (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

     (3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

     (4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

            Наименование

     Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е „СУТКЯ”.

     (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

     (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

            Седалище и адрес на управление

     Чл. 3. Седалището на сдружението е: град Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, ул. „Борова гора” № 5

            Срок

     Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

            Определяне вида и предмета на дейността

     Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза с предмет: социално-икономическото, духовното и физическото развитие на различни групи от населението. То е политически неутрално, дейността му е безкористна, не преследва свои и чужди икономически цели.

            Основни цели на сдружението

     Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

  1. Разширяване общественото участие при решаване на социално-икономически проблеми.
  2. Работа за укрепване на човешкия морал чрез популяризиране на толерантно и отговорно отношение в обществото.
  3. Търсене на методи за оптимално и хармонично съжителство между хората в съответствие с европейското и българското законодателство.
  4. Приобщаване на неравностойни групи (инвалиди, слепи, глухонеми), малцинства и безработни в обществения живот.
  5. Да открива, поощрява и осигурява развитието на талантливи деца в сферата на науката, изкуствата и спорта.
  6. Да развива интереса към историческото минало на региона.
  7. Да способства за висока информираност по проблемите на физическата култура, масовия спорт и туризма.
  8. Изграждане на навици за здравословен начин на живот чрез физическа култура, масов спорт и туризъм.

    Реклама
Банер