Начало АРХИВ ПИСМО ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ОТНОСНО НЕИЗГОДНИТЕ ЗА ОБЩИНАТА ДОГОВОРИ

ПИСМО ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ОТНОСНО НЕИЗГОДНИТЕ ЗА ОБЩИНАТА ДОГОВОРИ

ДО

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ГР. ПАЗАРДЖИК

 

Относно: Опити за източване на средства от бюджета на Община Ракитово

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

 

На 16.03.2015 г. в салона на читалище „Будилник” в Ракитово бе организирана среща на общинското ръководство с населението на община Ракитово. Кметът Любомир Петков, зам. кметът Красимир Вандев и Председателят на Общинския съвет Валентин Хаджимосков съобщиха, че на 12.03.2015 г. в общината са донесени два договора, подписани от предишния кмет Емилия Еленкова през 2011 г. Според тези договори общината дължи на фирма „КИССИК КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201519174 сума, надхвърляща 800 000 (осемстотин хиляди) лв., в която се включва стойността по договорите, неустойка и лихви за просрочено плащане. Договорите са за ремонт на градската баня в Ракитово. Такъв ремонт не е извършен, но договорите са така сключени, че общината трябва да плати тази сума.

 

Присъстващите, предимно учители от училища и детски градини и служители от социални центрове, бяха шокирани. Защото за тях това означава да останат без заплати, още повече, че тази огромна за малката ни община сума ще бъде платена без да е извършена никаква работа. Присъстващият на срещата арендатор на банята Георги Балджиев заяви, че от 10 – 15 години единствено той е правил козметични ремонти за десетина хиляди лева. Никаква фирма не е ремонтирала нито сградата на банята, нито топлопровода. Хората настояваха да не се допуска изплащане на тази сума и блокиране на общината.

 

Сдружението с обществено полезна дейност „Суткя” – Ракитово поиска достъп до информацията по случая. В отговор на наше искане от община Ракитово ни бяха предоставени копия от двата договора и копия от решения на Общински съвет – Ракитово с № 849, взето на 22.03.2011 г., протокол № 072, с което се допълва поименния списък с инвестиционни обекти на община Ракитово с обект „Реконструкция и основен ремонт на градската баня в гр. Ракитово” и № 861, взето на 28.04.2011 г., протокол № 073, с което се включва за финансиране обект „Реконструкция и основен ремонт на градската баня с довеждащият топлопровод град Ракитово – 240 000 лв.”

Договорите не са заверени от общината, защото общинското ръководство твърди, че в общината нямат оригинали и тези договори са симулативни. Основание за това им дава факта, че са с номера с индекси:

? Договор с № 129„г”/02.09.2011 г. на стойност 199300 лв. без ДДС за обект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на Градска баня в гр. Ракитово”;

? Договор с № 129„д”/02.09.2011 г. на стойност 198012 лв. без ДДС за обект „Реконструкция и основен ремонт на водопроводната, канализационната, електрическата и отоплителната инсталация на сградата на градската баня в гр. Ракитово”.

Членовете на УС на Сдружение „Суткя” разгледахме предоставената ни информация от общината. Констатациите са следните:

1. Общински съвет – Ракитово е взел решение за един обект на стойност 240 000лв., а кметът Емилия Еленкова е сключил договори за два обекта на два пъти по-висока стойност.

Нарушено е решението на Общински съвет, с което се определят отпуснатите средства за финансиране.

Обектът е разделен на две части, за да се избегне провеждането на обществена поръчка и да се работи с определена фирма.

2. Фирмата „КИССИК КОНСУЛТ” ЕООД, с която са сключени договорите, към датата на сключването – 02.09.2011 г. – е с адрес на управление гр. Ракитово, ул. „Мусала” № 7а. Видно от Търговския регистър, това е седалището и адресът на управление на фирмата от 18.07.2011 г. до 14.12.2011 г. Но в договорите е записан адрес на управление гр. Пловдив, район централен, ул. „Христо Ботев” № 92, вх. Г, ет. 5, ап. 12. Това обстоятелство поражда съмнение относно нищожността на договорите, поради вписване на невярно съдържание.

Освен това се пораждат съмнения за корупция, защото адресът гр. Ракитово, ул. „Мусала” №7 е адресът на близки на кметът Емилия Еленкова. Адрес гр. Ракитово, ул. „Мусала” №7а, на който е регистрирана фирмата, не съществува, което също е основание за нищожност на договорите.

3. Договорите с № 129 „г” и № 129 „д” са абсолютно еднакви, с изключение на името на обекта и стойностите. Те са очевидно неизгодни за общината поради следните обстоятелства:

? Съгласно чл. 7 са предвидени две авансови плащания в размер на 70 % от стойността на договорите. Първото плащане е в деня на старта на договора 17.11.2011 г., а второто – месец по-късно на 17.12.2011 г. След около месец – на 30.01.2012 г. следва ново плащане в размер на 20 %. Това означава, че общината трябва да изплати 90 % от стойността на договорите, без изобщо да е гарантирано, че през това време фирмата е свършила нещо.

? Ако общината забави дори с един ден което и да е от тези плащания тя ще бъде санкционирана както следва:

· Според чл. 11 каквото и да е забавяне или неплащане на вноските от Общината се приема за „пълно неизпълнение на договора”;

· Според чл. 24 при неспазване на каквато и да е от клаузите, както и при пълно неизпълнение на договора общината дължи сума, включваща максимално предвидената обща стойност по договора, увеличена с 20%, плюс обезщетение за нанесени вреди;

· Според чл. 25 ако Възложителят в някакъв момент прецени, че този договор е неизгоден за него и реши да го прекрати, той дължи сума, включваща максимално предвидената обща стойност по договора, увеличена с 20 %, плюс обезщетение за нанесени вреди;

 

 

? Ако Изпълнителят не е коректен и закъснее или неизпълни договора, той дължи:

· Според чл. 21 при неверни обстоятелства по статута си – 200 лв.

· Според чл. 26 неустойка не повече от 10 % от стойността на договора.

4. Фирмата „КИССИК КОНСУЛТ” ЕООД е с основен предмет на дейност консултантски услуги. Нямаме сведения да е извършвала строителна дейност.Не ни бе предоставена друга документация, от която да е видно, че има сключени договори с подизпълнител на СМР, както и комплект работна техническа документация. Нямаме сведения дали в общината има техническа документация за посочените в договорите обекти, свързани с ремонт на градската баня в Ракитово.

 

Господин Областен управител,

 

Членовете на Сдружение „Суткя” и гражданите на община Ракитово се обръщаме към Вас за съдействие за:

1. Обявяване на договори №129 „г” и 129 „д” от 02.09.2011 г. за нищожни и недопускане плащането с пари от бюджета на сума в размер над 800 000 лв. без да е извършена никаква работа;

2. Извършване на пълна проверка на документацията по посочените договори № 129 „г” и №129 „д” от 02.09.2011 г., както и на решенията на Общински съвет – Ракитово, свързани със сключването и контрола по тези договори;

3. Извършване на проверка на договорите за консултантски услуги в Община Ракитово през последните няколко години. В Сдружение „Суткя” има постъпила информация, че само в периода от 04.01.2011 г. до 07.11.2011 г. общината е заплатила за консултантски и адвокатски услуги сумата 563995 лв. – съвети за над половин милион лева без никакъв ефект. И това се случва в една от най-бедните общини в България.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Незаверени копия от договори № 129 „г” и № 129 „д” от 02.09.2011 г.

2. Копия от Решение № 849, взето на 22.03.2011 г., протокол № 072 и Решение № 861, взето на 28.04.2011 г., протокол № 073 на Общински съвет – Ракитово

 

С уважение

Председател на УС:……………………….

/Свилен Топчиев/

 

 

 

 

Последна промяна ( Четвъртък, 04 Февруари 2016г. 17:59ч. )

Реклама
Банер